របៀបសរសេរ Abstract សម្រាប់កម្មវិធី Asia Pacific Conference on Reproductive, Sexual Health & Rights លើកទី១០ – How to Write Abstract for the APCRSHR10

នេះគឺជាការបង្ហាញពីរបៀបសរសេរ Abstract សម្រាប់កម្មវិធី The 10th Asia Pacific Conference on Reproductive, Sexual Health & Rights។ អង្គការ Marie Stopes International Cambodia រីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីនេះ។

ចូលទៅ Link ដើម្បីមើលវីដេអូ។

This video will show you how to write abstract for the 10th Asia Pacific Conference on Reproductive, Sexual Health & Rights. Marie Stopes International Cambodia is a proud sponsor of this event and we are more than happy.

Click here to see the video.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter

10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR10)

On May 26 to 29, 2020, the Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights will be organized for the 10th time in Siem Reap, garnering live discussions led by RHAC, National Steering Committee, International Steering Committee and Youth Steering Committee. Aimed to empower sexual reproductive rights in Cambodia, the conference is opened to the public so that everyone can be a part of the dialogue. Early registration will be given a special rate. Sign up now!

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter

One-Stop-Shop for Abortion Resources

Almost half of all abortions are unsafe, resulting in 22,000 deaths annually, and yet, access to safe abortion information and programs is difficult. Understanding the need for a wealth of knowledge on safe abortion quality care, Marie Stopes International has partnered up to create SafeAccess, a one-stop-shop for guidance and resources on safe abortion and post-abortion care.

Not only does SafeAccess offer valuable resources for the public, but practitioners and policy makers may find the information contained in the website useful for their goal to create a world where every woman has the right to make a decision on their sexual rights, including when to start a family.     

For more information, visit www.safeaccesshub.org or email Olivia Jardine at info@safeaccesshub.org

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter

Strengthening quality services

Marie Stopes International Cambodia worked with public sector providers to bring high quality services on sexual and reproductive health.

Under the Partnering to Save Lives (PSL) project, Marie Stopes aimed to strengthen quality services – including contraception and safe abortion,  through clinical improvement and support to public providers by providing:

 • training and capacity development
 • follow-up visits to the health facility
 • on-the-job coaching
 • technical support provided by Marie Stopes contact centre

Watch this video to know more.

quality services
Marie Stopes team member provides on-the-job coaching to a public health provider in Kratie, Cambodia.

Partnering to Save Lives (PSL) was an innovative partnership between the Australian Government, the Cambodian Ministry of Health, Marie Stopes International Cambodia, CARE and Save the Children, designed to contribute to the reduction of maternal and neonatal mortality over a five-year period (2013-2018).

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook

Facebook
Twitter

Partnering to Save Lives

Marie Stopes International Cambodia worked on the Australian Government funded Partnering to Save Lives (PSL)  project in partnership with the Ministry of Health, CARE and Save the Children

The PSL project worked with frontline health service providers and a range of other partners in the provinces. The work of PSL aimed to increase demand and reduce barriers to access to health care, and quality of health care services with particular attention to most vulnerable groups including impoverished women, ethnic communities, garment factory workers and women with disabilities. Since its start in August 2013, PSL has supported all seven components of the MoH’s 2016-2020 Fast Track Initiative Road Map to Reduce Maternal and Newborn Mortality (FTIRM): emergency obstetric and newborn care, skilled birth attendance, newborn care, family planning, safe abortion (through training and quality improvement), behaviour change communication, and removing financial barriers.

Woman holding her baby in Kratie, Cambodia

Objective

To save the lives of women and newborn children in Cambodia by improving quality, access and utilisation of reproductive, maternal and neonatal health (RMNH) services through a partnership approach in line with the objectives of the Ministry of Health’s revised Fast Track Initiative Roadmap for Reducing Maternal and Newborn Mortality 2016 to 2020.

Key activities

Under PSL, Marie Stopes focused on provision of services in the under-served northeast (NE) provinces of Kratie, Mondul Kiri, Ratanak Kiri and Stung Treng and supported capacity development for family planning services and safe abortion in an additional 19 provinces across the country. Marie Stopes also worked to improve access to RMNH information and services for vulnerable young women working in 13 garment factories in Phnom Penh and Kandal activities included:

 • Comprehensive abortion care (CAC) training, and quality improvement processes in 13 provinces
 • Long term-family planning (implant and IUD) and permanent methods (Vasectomy and tubal ligation) services through training and quality improvement processes in 20 provinces
 • Providing capacity building to midwives via the Midwifery Coordination Alliance Teams (MCATs). Watch video.
 • Quality improvement in garment factory infirmaries in Phnom Penh and Kandal through training and coaching for service providers, quality assessments and action plans for improvement.
 • Engagement with service providers and factory managers to procure equipment and supplies and improve clinical spaces. Watch video.
 • Strengthened referral systems via the referral directory containing details of RMNH service providers, locations and price lists
 • Improved linkages with local authorities and stakeholders
 • Supported reducing financial barriers to access health services by implementing financial schemes that meet the varying health service needs of the target population
 • Developed training curriculum and materials and Information Education and Communication
 • Developed a program-wide learning agenda, supporting evidence based research

Learning Packages

Learning Package 1

Learning Package 2

Learning Package 3

Learning Package 4

 

 

 

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook

Facebook
Twitter

Partnering to Save Lives (PSL) Fact Sheet

birth control health care

Partnering to Save Lives (PSL) is a partnership between the Cambodian Ministry of Health (MoH), the Australian Government, CARE, Marie Stopes International Cambodia and Save the Children.

PSL aims to save the lives of women and newborns in Cambodia through improved quality, access and utilisation of reproductive, maternal and neonatal health (RMNH) services, with particular attention to most vulnerable groups including impoverished women, ethnic communities, garment factory workers and women with disabilities.

training
Factory worker inside the infirmary

Continue reading “Partnering to Save Lives (PSL) Fact Sheet”

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook

Facebook
Twitter

Who Are Your Leaders?

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant. —Max DePree

This past Monday was the start of Marie Stopes’s leadership training program being provided by AAA for 10 of our staff members. The core of any organization is to serve the people but sometimes to get from point A to B can be challenging. Marie Stopes Cambodia has been in operation for 19 years in Cambodia and has seen the changing dynamics of what leadership is and how to be an effective leader not just for our program but personal lives as well. Continue reading “Who Are Your Leaders?”

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook

Facebook
Twitter